Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đồng bằng cửa sông do nước lũ tạo thành