Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flood-gate /flood-gate/  

  • Danh từ
    công (thuỷ lợi)