Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flood-control /flood-control/  

  • Danh từ
    công tác phòng chống lụt; công tác trị thuỷ