Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flock-paper /flock-paper/  

  • Danh từ
    giấy dán tường (có rắc bột len, bột vải)