Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flock-master /flock-master/  

  • Danh từ
    người nuôi cừu