Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

floatable /floatable/  

  • Tính từ
    có thể nổi, nổi trên mặt nước
    có thể đi được (sông, suối)