Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    độ nổi; sức nổi