Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kim báo mức dầu; kim phao