Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được điều chỉnh bằng phao