Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tàu thủy nhỏ; thuyền nhỏ; bè