Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flippantly /'flipəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] suồng sã, [một cách] khiếm nhã