Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flip-flop /'flipflɑp/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ thong)
    dép tông Thái Lan

    * Các từ tương tự:
    flip-flop register