Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • mặt sau [của] đĩa hát (không có bài hát hoặc bản nhạc chính)