Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ném
    người chế nhạo, người hủy báng