Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flight simulator /'flait ,simjʊleitə[r]/  

  • thiết bị mặt đất mô phỏng chuyến bay (để phi công tập luyện)