Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flight sergeant /'flait,sɑ:dʒənt/  

  • trung sĩ phi công (trong quân đội Anh)