Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flight recorder /,flaitri'kɔ:də[r]/  

  • (cách viết khác black box)
    hộp đen (ghi chi tiết một chuyến bay của phi cơ)