Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hướng bay, đường bay