Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flight lieutenant /,flaitlef'tenənt/  

  • trung úy phi công (quân đội Anh)