Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flight formation /flight formation/  

  • Danh từ, (quân sự)
    sự bay thành đội hình
    đội hình bay