Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngoằn ngoèo, sự khúc khủyu