Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flesh-pot /flesh-pot/  

 • Danh từ
  xoong nấu thịt
  (số nhiều) cuộc sống sang trọng
  nơi ăn chơi

  * Các từ tương tự:
  flesh-pots