Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flesh-glove /flesh-glove/  

  • Danh từ
    găng xoa (găng tay để xoa bóp)