Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flawlessness /'flɔ:lisnis/  

  • Danh từ
    tính hoàn thiện, tính hoàn mỹ