Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khoe khoang, phô trương, chưng diện