Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    búa là; búa sửa phẳng
    người làm cho bằng phẳng