Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flash-gun /'flæ∫gʌn/  

  • Danh từ
    thiết bị điều khiển đèn nháy