Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flash-board /'flæʃbɔ:d/  

  • Danh từ
    máng nước