Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flash cube /'flæ∫kju:b/  

  • bộ lập phương đèn nháy (dùng chụp ảnh cái này sau cái kia)