Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thẻ ghi từ để học (dùng như một hình thức bổ sung bằng mắt cho trí nhớ)