Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flapjack /'flæpdʒæk/  

  • Danh từ
    bích-quy yến mạch
    (từ Mỹ) bánh kếp dày