Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flapdoodle /'flæpdu:dl/  

  • Danh từ
    điều vô nghĩa, chuyện vớ vẩn