Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flannelette /,flænə'let/  

  • Danh từ
    vải flanen bông
    flannelette pyjamas
    quần áo ngủ bằng vải flanen bông