Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều flamens, flaminess
    (từ cổ La Mã) vị chủ tế

    * Các từ tương tự:
    flamenco