Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flame-thrower /'fleim,θrəʊə[r]/  

  • Danh từ
    súng phun lửa