Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chịu lửa; chống lửa