Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flagrantly /'fleigrəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] trắng trợn