Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hũ (rượu)
    drink a flagon of wine
    uống cả một hũ rượu
    bình rượu (ở bàn ăn)