Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flag of truce /'flægəv'tru:s/  

  • Danh từ
    (quân sự) cờ hàng; cờ điều đình