Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fixed costs /,fikst'kɒsts/  

  • chi phí cố định