Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fixature /'fiksətʃə/  

  • Danh từ
    gôm chải đầu