Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fixative /'fiksətiv/  

  • Danh từ
    thuốc hãm (màu...); thuốc giữ mùi hương
    chất gắn
    dentures require a strong fixative
    làm răng giả cần có chất gắn chắc