Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    da lông chồn putoa
    bàn chải (bằng) lông chồn; bút vẽ (bằng) lông chồn

    * Các từ tương tự:
    fitchet, fitchew