Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (sân khấu), (thông tục)
    sân khấu lưu động
    phông màn sân khấu lưu động
    fit-up company
    gánh hát lưu động