Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiết bị, trang bị