Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) đường rò, (thuộc) lỗ rò