Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fistful /'fistfʊl/  

  • Danh từ
    nắm (số lượng nắm được trong tay)
    a fistful of ten-pound notes
    một nắm giấy bạc mười bảng