Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fish-eye lens /,fi∫ailenz/  

  • thấu kính mắt cá (ở trong máy chụp ảnh)