Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fish-carver /'fiʃ kɑ:və/  

  • Danh từ
    dao lạng cá (ở bàn ăn)