Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fish-breeding /'fiʃ bri:diɳ/  

  • Danh từ
    nghề nuôi cá